Regulamin Rynku Hurtowego Rolno-Spożywczego „FASTY”spółka z o.o.

Zarząd Rynku Hurtowego Rolno-Spożywczego „FASTY” z siedzibą w Fastach uchwala niniejszy Regulamin dla użytkowników wszystkich obiektów położonych w Fastach ul. Szosa Knyszyńska 17 , którego treść jest następująca :

§ 1

1. Właścicielem i zarządcą Rynku jest : „FASTY” Rynek Hurtowy Rolno –Spożywczy Spółka z o.o.

2. Rynek jest ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do handlu hurtowego i detalicznego artykułami rolno-spożywczymi oraz przemysłowymi.

3. Każdy użytkownik Rynku Hurtowego Rolno-Spożywczego „FASTY” zarówno sprzedający jak i dokonujący zakupów poprzez sam fakt wejścia na teren Rynku wyraża zgodę na podporządkowanie się zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu.

4.W przypadku drastycznego naruszania zasad wynikających z niniejszego regulaminu Zarząd Rynku Hurtowego Rolno-Spożywczego „FASTY” jest upowazniony do wydania zakazu korzystania z obiektu Rynku.

§ 2

1. Wjazd i handel na Rynku może odbywać się po uiszczeniu opłat stałych lub dobowych (cennik stanowi załącznik do regulaminu). Zajęcie stanowiska stałego (oznaczonego numerem) może nastąpić jedynie za zgodą obsługi rynku , po dokonaniu stosownej opłaty

2. Upoważnionymi do prowadzenia handlu , usług lub magazynowania towarów w pawilonach handlowych są podmioty , które podpisały z Rynkiem Hurtowym Rolno-Spożywczym „FASTY” spółka z o.o. stosowną umowę cywilno-prawną lub umowę cesji do użytkowania pawilonów handlowych znajdujących się na terenie Rynku.

3.W przypadku stwierdzenia iż użytkownik rozpoczął prowadzenie handlu bez uiszcenia stosownej opłaty , zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Rynku kary umownej w kwocie 50 zł. poza obowiązującymi opłatami o których mowa powyżej .

4. Pozostawienie pojazdu na terenie przeznaczonym do handlu bez prowadzenia sprzedażybędzie skutkowało naliczeniem za każdy dzień postoju stosownej opłaty tak jakby sprzedaż  była prowadzona.

5.Za usługi i świadczenia innego rodzaju niż zawarte w dołączonym cenniku Zarząd Rynku ustala ceny umowne.

6. Indywidualne stoiska handlowe znajdują się na placu i oznaczone są jako sektory A , B i C.

§ 3

1. Rozładunek towarów musi odbywać się bez blokowania innych stanowisk z zachowaniem ciągłości ruchu w alejkach.

2. Wszyscy użytkownicy Rynku obowiązani są do przestrzegania zasad poruszania się po placu oznaczonym poziomymi i pionowymi znakami drogowymi.

3. Przyjeżdżający na teren Rynku mają obowiązek zachować ostrożność przy manewrowaniu pojazdem , aby nie uszkodzić pawilonów lub urządzeń giełdowych oraz innych pojazdów . W przypadku zaistnienia szkody – osoba która ją spowodowała będzie zobowiązana do poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej usunięciem.

4. Na terenie Rynku Hurtowego w ruchu pojazdów mechanicznych obowiązują zasady określone w ustawie” prawo o ruchu drogowym”.

§ 4

3. Użytkownicy Rynku zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na placu . Przywożenie z zewnątrz i składowanie śmieci na Rynku jest karane mandatem w wysokości od 50 do 300 zł.

2. W celu uniemożliwienia wwożenia na teren Rynku wszelkiego typu odpadów Inkasenci zobowiązani są sprawdzić zawartość bagażnika lub skrzyni ładunkowej przed otwarciem szlabanu.

3. Wjeżdżający posiadający zakazane odpady zostaną warunkowo wpuszczeni na teren Rynku i zobowiązani będą okazać je Inkasentom przy wyjeździe.

 

§ 5

Na terenie Rynku Hurtowego Rolno-Spożywczego „FASTY” Spółka z o.o. zabrania się :
1. samowolnego dokonywania przeróbek lub stałych oznakowań , a także korzystania z energii elektrycznej i wody bez zezwolenia zarządcy Rynku.

2.sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach , jezdniach i chodnikach przeznaczonych do ruchu w sposób utrudniający poruszanie się.

3. pozostawiania po zakończonej pracy , zarówno na placu jak  i w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów : skrzynek ,palet, skrzynio-palet i  innych opakowań oraz samochodów utrudniających korzystranie z Rynku innym użytkownikom..